מים מינרליים- הגדרות ותקנים

איכות מי השתייה בישראל נקבעת על ידי תקנות הקרויות 'תקנות בריאות העם'. בשנת 1986 נקבעו גם תקנות העוסקות במים מינרליים.

מאת: מערכת נביעות | | 10 Oct
אישה שותה כוס מים

התקנות מגדירות מהם מים מינרליים, מהן הבדיקות המיקרוביאליות והכימיות שיש לקיים בהם ואת התנאים למילוי מים מינרליים. בנוסף, קיימות תקנות הקשורות לשיווק המים המינרליים, סגירה וסימון מיכלי המים המינרליים ואיסור סימון סגולות מרפא.

  • התקנות מגדירות מים מינרליים כמים שנלקחו ממקור תת קרקעי או ממעין שאושר על ידי המנהל, ואשר לא עברו כל טיפול.
  • הקשר בין מקור המים (הכוונה לאקוות ההר אשר בגליל העליון) ובין מקום המילוי הישיר (הכוונה למפעל) צריך להיות  ללא תחנות ביניים או מערכת אחרת כלשהי.
  • המים צריכים לעמוד בבדיקות מיקרוביאליות וכימיות. התקנות קובעות מהם  סוגי הבדיקות שיש לבצע במים ומהם ערכי התוצאה הרצויים. יש לציין כי קיימות טבלאות נפרדות עבור מים מינרליים ומי שתייה אחרים. כך למשל הערך המרבי המותר עבור חנקה (תרכובת אורגנית אשר ברמות גבוהות עלולה לפגוע בבריאות)  במים מינרליים הוא 45 מ"ג לליטר לעומת 70 מ"ג/ל' למי שתייה רגילים .
  • השיווק של מים מינרליים במיכלים יכול להיעשות רק על ידי עסק שנתקיימו בו תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואתיים לעסקים לייצור מזון) והמחזיק ברישיון לפי חוק רישוי עסקים .
  • מיכל המילוי צריך להיות עשוי מחומר שאישר המנהל.
  • המילוי והסגירה של המיכלים צריכים להיעשות בתהליך רצוף אחד ובתנאים נאותים למניעת כל זיהום אפשרי של המים.
  • הבדיקות המיקרוביאליות חייבות להיעשות  במים תוך 12 שעות מתום המילוי. שיווק המים מותר רק לאחר  48 שעות מתום המילוי ולאחר שהוכח כי ממצאי הבדיקה המיקרוביאלית תואמים את הערכים שנקבעו בתקנות.
  • התקנות מחייבות לערוך במקור המים, קרי אקוות ההר אשר בגליל העליון,  בדיקות מיקרוביאליות במעבדה מאושרת פעם אחת לפחות בכל יום עבודה ובדיקה כימית במעבדה מוכרת פעם אחת בשנה לפחות.

 

מערכת נביעות  |

מערכת נביעות |